Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2019

dramat
3286 d831 500
Sicherheitstheater
dramat
3878 794b 500
dramat
0661 8e83
Reposted fromtichga tichga viaAnetzschka Anetzschka
dramat
7273 11cb
Reposted fromtichga tichga viaAnetzschka Anetzschka
dramat
0759 7340 500
Reposted fromtfu tfu viaAnetzschka Anetzschka
dramat
Reposted fromgruetze gruetze viaAnetzschka Anetzschka
dramat
7549 4741
Reposted fromyikes yikes viaAnetzschka Anetzschka
dramat
Szczęście stało się dziś obowiązkiem. Ludzie smutni czy melancholijni postrzegani są jako nieudacznicy. Tymczasem w życiu jednostki i w życiu zbiorowości dzieją się rzeczy bolesne, przerażające, okropne. I może warto się z nimi zmierzyć inaczej niż przez optymistyczne machnięcie ręką? Mamy prawo do rozpaczy. Rozpacz bywa sensowna. Jest przyznaniem, że życie nie jest sprawiedliwe i czasem musimy przegrać. A wtedy potrzebujemy innych ludzi, którzy z nami tę rozpacz podzielą
— Agnieszka Graff
Reposted fromkitana kitana
dramat
7730 6dda 500
Reposted fromhorny horny viakitana kitana
dramat
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viaAnetzschka Anetzschka
dramat
5368 692f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAnetzschka Anetzschka

August 27 2019

dramat
7050 42d5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAnetzschka Anetzschka
dramat
7268 895d
Reposted fromtotal1ty total1ty viaAnetzschka Anetzschka
dramat
7871 b1c7 500
Reposted fromsober sober viaAnetzschka Anetzschka
dramat
2786 667b 500
Reposted fromkrn krn viaAnetzschka Anetzschka
dramat
3463 37da 500
Reposted froms3 s3 viakitana kitana
dramat
2454 de5e 500
Reposted fromfeegloo feegloo viakitana kitana
dramat
5989 156e 500
Reposted fromtrawkaaa trawkaaa viakitana kitana

August 12 2019

dramat
9306 17f5 500
Łódź, nie mogę zdradzić gdzie
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaAnetzschka Anetzschka
dramat
8283 81f9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAnetzschka Anetzschka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl