Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

dramat
Reposted fromFlau Flau viaAnetzschka Anetzschka
dramat
0640 996c
Reposted frommuszynka muszynka viaAnetzschka Anetzschka

December 03 2019

dramat
2204 eb13 500
Reposted fromJapko Japko viaAnetzschka Anetzschka
dramat
4160 1162 500

November 07 2019

dramat
dramat
dramat
1091 1329
Reposted fromthesoup thesoup vianoisetales noisetales
dramat
9703 725c 500
Reposted fromsavatage savatage viaimitacje imitacje
dramat
7211 25b8 500
Reposted frombezznieczulenia bezznieczulenia viaikari ikari
dramat
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
2139 9745 500
Reposted frompelleas pelleas viaikari ikari
dramat
7156 4f11 500
Reposted fromciarka ciarka viametalfairy metalfairy
dramat

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana
dramat
7447 1ef1 500
Reposted fromzciach zciach viakitana kitana
dramat
7883 fc45 500
Reposted fromfeegloo feegloo viakitana kitana
dramat
3402 2cb4 500
dramat
dramat
7838 7048 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaalternatywnie alternatywnie
dramat
Reposted fromhairinmy hairinmy viakitana kitana

October 21 2019

dramat
4856 10d7 500
Reposted fromtichga tichga viasofias sofias
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl